tmthu@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 107 B10

ThS. Trần Minh Thư

Thạc sĩ, Giảng viên thỉnh giảng
  • Thạc sĩ, Kinh tế Quản trị, Chulalongkorn University (Thái Lan), 2002

Hướng nghiên cứu

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

Các môn học tham gia giảng dạy

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Giảng viên : Lê Thị Thanh Xuân, Trần Minh Thư