tmchuong@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 103B10

TS. Trương Minh Chương

Phó Khoa Quản lý Công nghiệp, Tiến sĩ, Giảng viên
 • Tiến sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, 2014.
 • Thạc sĩ, Quản lý công nghiệp, Đại Học RMIT (Australia), 2000.
 • Kỹ sư, Công nghệ kỹ thuật hoá học, Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, 1986.

Ông Chương là một giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy cho các chương trình đại học, cao học và cộng đồng doanh nghiệp. Ông cũng là một nhà tư vấn quản lý cho các dự án trong và ngoài nước. Ông cũng đã thực hiện các đề tài nghiên cứu cho các Tỉnh Thành

Hướng nghiên cứu

 • Phân tích thiết kế, cải thiện các hệ thống quản lý trong các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Nghiên cứu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Bài báo tạp chí quốc tế

 • Minh-Chuong Truong, Relations among personality traits, market orientation and organizational performance, Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, Vol XI, 20-50, 2015.

Bài báo hội nghị quốc tế

 • Truong Minh Chuong, Nguyen Thanh Tung, The relationship between knowledge management and innovation orientation in small-medium-sized enterprises, The 11th SEATUC symposium 2017, 2017, Hochiminh City - Việt Nam.
 • Minh-Chuong Truong, Relations among components of knowledge management orientation and market orientation, 23th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting and Management, 2015, Hồ Chí Minh - Việt Nam.

Bài báo tạp chí trong nước

 • Hồ Thị Ý Nhi, Trương Minh Chương, Quan hệ giữa tìm kiếm ý tưởng, hoạt động khám phá và hiệu quả trong đổi mới của doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, Tạp Chí Phát Triển Khoa Học Công Nghệ, Vol 20, Q.4, , 2017.
 • Trương Minh Chương, Nhận diện cơ hội khởi nghiệp - Góc nhìn từ trải nghiệm sống của nhà khởi nghiệp, Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, X3, 2017.
 • Trương Minh Chương, Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Sự phân nhóm và dạng thức của nhà quản lý chủ nhân, Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, 18, 25, 2015.
 • Trương Minh Chương, v.v, Ảnh hưởng của chủ, nhà quản lý đến quản lý tri thức và thành tı́ch doanh nghiệp vừa và nhỏ – Đề xuất một mô hı̀nh., Tạp Chı́ Phát Triển Khoa Học Công Nghệ, 14 (2), tr 5-13, 2011.
 • Trương Minh Chương, v.v, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thời suy giảm kinh tế: Nhận rõ những yếu huyệt, Tạp Chı́ Tài Chánh, 2009 (5), tr 22-36, 2009.
 • Trương Minh Chương, v.v, Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thời suy giảm kinh tế: Một số giải pháp, đề xuất, Tạp Chı́ Tài Chánh, 2009 (6), tr 23-35, 2009.

Bài báo hội nghị trong nước

 • Trương Minh Chương, Các vấn đề và xu hướng phát triển công nghệ của doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, Thực trạng và giải pháp ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2018, Tp.Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Trương Minh Chương, Xây dựng tiêu chí lựa chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực, Xây dựng chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực Tp. Hồ Chí Minh, 2018, Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Phạm Hoàng Minh & Trương Minh Chương, .Nhận diện các yếu tố rủi ro trong quá trình triển khai dự án hệ thống thông tin tại Việt Nam, Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý, 2016, Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Trương Minh Chương, Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Sự phân nhóm và dạng thức của nhà quản lý chủ nhân, Hội Nghị Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Bách Khoa 2015, 2015, Hồ Chí Minh - Việt Nam.
 • Trương Minh Chương, v.v, Ảnh hưởng của sự hấp thụ tri thức vào quá trı̀nh phát triển tổ chức – Phép tiếp cận cấu trúc, Hội Nghi Khoa Ho ̣ ̣c Công Nghệ lần thứ 11, Khoa Quản Lý Công Nghiệp, Đại Học Bách Khoa, 2009, HCM city - Việt Nam.
 • Trương Minh Chương, v.v, Năng lực quản lý và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chánh, Hội Thảo Kinh Tế, Tài Chánh Năm 2009 Những Thách Thức & Giải Pháp Phát Triển Đối Với Việt Nam, 2009, - Việt Nam.

Các môn học tham gia giảng dạy

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ

Giảng viên : Trương Minh Chương, Võ Thị Ngọc Trân

CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Giảng viên : Trương Minh Chương, Võ Thị Ngọc Trân

LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Trương Minh Chương

MÔ PHỎNG TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Ngọc Bình Phương, Trương Minh Chương