CDIO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO TIẾP CẬN CDIO

Sinh viên tốt nghiệp là các nhà quản trị am hiểu công nghệ, có năng lực nhận diện và giải quyết vấn đề cụ thể của thế giới thực dưới cách nhìn toàn cầu, có tiềm năng lãnh đạo tổ chức hành động hướng đến các giá trị xã hội đầy đủ

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nhận thức, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống quản lý đa dạng trong bối cảnh tổ chức và xã hội hiện đại thay đổi không ngừng

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý Công nghiệp nhằm cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động có tiềm năng làm quản lý trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm cả sản xuất và dịch vụ. Sinh viên tốt nghiệp khi đi làm sẽ có những năng lực sau:

Có hiểu biết sâu sắc về nền tảng của quản trị, có tư duy hệ thống và phân tích phản biện (Để đáp ứng mục tiêu của người học: Học để hiểu biết)

Có khả năng học thông qua công việc thực tiễn (learning by doing) trong một hoặc một số lĩnh vực chuyên môn về sản xuất-kinh doanh-thương mại (Để đáp ứng mục tiêu của người học: Học để tự phát triển)

Có khả năng vận hành và quản lý những công việc cụ thể trong các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh-dịch vụ, có tiềm năng lãnh đạo và dẫn dắt đổi mới trong tổ chức. (Để đáp ứng mục tiêu của người học: Học để làm việc với người khác)

Là các công dân toàn cầu có trách nhiệm và hiểu biết, có năng lực cộng tác sáng tạo và quan tâm việc phát triển bản thân. (Để đáp ứng mục tiêu của người học: Học để trở thành/khẳng định con người của mình)