Business Intelligence and Decision Support Systems

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Mã môn học
IM3041
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
7
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung

Ra quyết định quản lý trong bối cảnh cạnh tranh là vấn đề sống còn của bất kỳ tổ chức nào. Hệ Hỗ trợ Quyết định và Trí tuệ Kinh doanh chính là giải pháp cho vấn đề này. Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên (i) hiểu về vai trò của công nghệ thông tin với việc ra quyết định trong tổ chức; (ii) kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm điển hình nhằm hỗ trợ các quyết định quản lý.

Môn học này trang bị cho sinh viên những hiểu biết dưới góc độ quản lý về các dạng thức, cấu trúc, và các công nghệ cốt lõi của Hệ Hỗ trợ Quyết định và Trí tuệ Kinh doanh. Giới thiệu cho sinh viên một vài vấn đề về công nghệ trong việc phát triển Hệ Hỗ trợ Quyết định và Trí tuệ Kinh doanh. Xây dựng bước đầu cho sinh viên kỹ năng thực hành trên các gói phần mềm hỗ trợ quyết định (như Solver’s Excel, Crystal Ball’s OptQuest, Expert Choice, SQL Server Analysis Services, RapidMiner,…).

  • Diễn giải các thuật ngữ: Hệ Hỗ trợ Quyết định và Trí tuệ Kinh doanh (DSS/BI)
  • Diễn giải những vấn đề liên quan đến quản lý mô hình
  • Áp dụng DSS/BI dựa trên mô hình thông qua thực hành
  • Diễn giải những vấn đề liên quan đến quản lý dữ liệu
  • Áp dụng DSS/BI dựa trên dữ liệu thông qua thực hành

Môn học này cung cấp cho sinh viên hiểu về vai trò của công nghệ thông tin với việc ra quyết định trong tổ chức và kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm điển hình nhằm hỗ trợ các quyết định quản lý.