LỊCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP – KHÓA 19 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022 – 2023

(Thời gian 15 tuần, từ 30/01/2023 đến 12/05/2023)

STT 

Công việc 

Thời gian 

Ghi chú 

1 

Phổ biến nội dung môn LVTN 

-Dự kiến 10/12 hoặc 11/12/2022 

-Phòng: TB sau 

 

  • SV có thắc mắc, liên hệ GV: TS. Võ Hùng – dvhung@hcmut.edu.vn 

2 

SV ĐHCQ đăng ký tên đề tài theo link thông báo trên Website của Khoa: LINK 

Từ 12/12/2022 tới trước 17g00, ngày 25/12/2022 

 

3 

Các Bộ môn phân công và công bố danh sách SV, GVHD 

Phân công: 02/01/2023 – 08/01/2023 

09/01/2023: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website 

4 

SV chuẩn bị đề cương chi tiết dưới sự hướng dẫn của GVHD 

Từ ngày 30/01/2023  

Sinh viên nên chủ động có đề cương trước khi có GVHD để triển khai thuận lợi. 

5 

Nộp đề cương chi tiết tại VP các Bộ môn 

Trước 10g00 thứ Tư, 08/02/2023 

 

6 

Bảo vệ đề cương lần 1 

Từ 13/02/2023 đến 19/02/2023 

Các HĐ báo cáo kết quả bảo vệ cho Khoa trước 10g00, ngày 27/02/2023 

7 

Bảo vệ đề cương lần 2 

Từ 20/02/2023 đến 26/02/2023 

8 

Các GVHD gửi báo cáo tiến độ giữa kỳ về CNBM 

27/03/2023: GVHD báo cáo BM 

29/03/2023: BM báo cáo Khoa 

BM tổng hợp tình hình và gửi bảng báo cáo về Khoa để Khoa ra quyết định cảnh cáo/ đình chỉ 

9 

SV nộp luận văn tại BM 

Trước 10g00, thứ Hai, ngày 15/05/2023 

BM báo cáo tình hình nộp LVTN, ds HĐBV về Khoa trước 16g00, ngày 15/05/2023 để ra quyết định trừ điểm nộp trễ và lấy QĐ thành lập HĐ 

10 

Phản biện Luận văn 

Từ 15/05/2023 đến 28/05/2023 

 

11 

Bảo vệ Luận văn 

Từ 29/05/2023 đến 04/06/2023 

Các HĐ gửi kết quả về Khoa trước 10g00, thứ Tư  07/06/2023 

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

KT.TRƯỞNG KHOA 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG