hvhiep@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 103B10

ThS. Hà Văn Hiệp

  • Thạc sĩ, Quản trị Kinh doanh, Maastricht School of Management (Hà Lan), 2002.
  • Kỹ sư, Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 1998.

Hướng nghiên cứu

  • Cập nhật sau...
  • Cập nhật sau...

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

  • An Examination of the effects of Individual and Organizational Factorson Professionak Elthics in VietNam, E-proceedings of the 23rd annual conference on pacific basin finance, Economics, Accounting and management, P2322-2332, 2015.

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

  • Dự báo nguồn nhân lực CNTT của TpHCM trong giai đạn 2011-2020, Phát triển khoa học và công nghệ, 2011.
  • Đạo đức nghề nghiệp và ảnh hưởng từ các yếu tố giá trị cá nhân và giá trị tổ chức - Một nghiên cứu trong lực lượng lao động trẻ tại Tp.HCM, Phát triển khoa học và công nghệ, 2015.
  • Đạo đức nghề nghiệp và ảnh hưởng từ các yếu tố giá trị cá nhân và giá trị tổ chức, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 14, trường ĐHBK, 2015.

Các môn học tham gia giảng dạy

KINH TẾ KỸ THUẬT

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Tiến Minh, Võ Thị Ngọc Trân

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Phạm Quốc Trung, Võ Thị Ngọc Trân

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung

THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Võ Thị Ngọc Trân

LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Trương Minh Chương

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Võ Thị Ngọc Trân

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân