lvtai@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 107 B10

ThS. Lại Văn Tài

Chủ nhiệm bộ môn, Thạc sĩ, Giảng viên
  • Thạc sĩ, Kinh tế phát triển, Erasmus Rotterdam University (Việt Nam), 2002

Hướng nghiên cứu

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

Các môn học tham gia giảng dạy

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân

QUẢN TRỊ ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên : Lại Văn Tài, Lê Hoài Kiều Giang, Nguyễn Văn Tuấn