n.m.tuan@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 103B10

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Chủ nhiệm bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý, PGS.TS, Giảng viên
  • Tiến sĩ, Quản trị Kinh doanh, Đại Học Bách Khoa TP.HCM, 2011

Hướng nghiên cứu

  • Service management
  • Information and knowledge management in service business
  • Philosophy of inquiry and systems thinking

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

  • Tuan Nguyen, Customer readiness–customer participation link in e-services, Service Industries Journal (2021). https://doi.org/10.1080/02642069.2021.1946517.

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

Các môn học tham gia giảng dạy

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung

KHOA HỌC TỔ CHỨC

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương