ntdnguyen@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 106B10

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên

Chủ nhiệm bộ môn Quản lý Sản xuất và Vận hành, Tiến sĩ, Giảng viên
  • Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học năm, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Thực phẩm, 1999
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Quản lý Công nghiệp, 2004
  • Tiến sĩ về Quản lý Công nghệ, Đại học Ritsumeikan, Trường Cao học Quản lý Công nghệ, Nhật Bản, 2013
  • Nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoctoral Research), Đại học Ritsumeikan, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ, Nhật Bản, giai đoạn 2013-2014

TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên là giảng viên của Khoa Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nghiên cứu và giảng dạy về quản lý chuỗi cung ứng, Lean-Six Sigma, cải tiến hoạt động, năng suất và các chủ đề khác. Cô có hơn 10 năm làm việc thực tế tại doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực cải tiến năng suất và đào tạo/ tư vấn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực cải tiến quản lý vận hành. Trong chương trình nghiên cứu tiến sĩ , đã hoàn thành xuất sắc hai đề tài nghiên cứu cấp Trường đại học Ritsumeikan, Nhật bản (năm 2011-2012; và năm2012-2013) liên quan lĩnh vực chuyển giao công nghệ đa văn hóa, chuyển giao tri thức. Để mở rộng chuyên môn khoa học, tiến sĩ Đức Nguyên tiếp tục thực hiện nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn luận văn đại học và sau đại học, đăng nhiều công trình khoa học trên các tạp chí và hội nghị trong nước và quốc tế, v.v.

Hướng nghiên cứu

  • Quản lý chuỗi cung ứng
  • Quản lý sản xuất Lean Six Sigma
  • Quản lý đổi mới tổ chức
  • Quản lý dự án
  • Quản lý vận hành
  • Chuyển giao công nghệ đa văn hóa

Bài báo tạp chí/kỷ yếu hội nghị

Nguyễn Thị Đức Nguyên (chủ biên), Bùi Nguyên Hùng. Quản lý sản xuất theo Lean và Six Sigma, Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm xuất bản: 2021

Nguyễn Thị Đức Nguyên*, Nguyễn Thị Hoàng Mai, Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp điện tử tại việt nam: Vai trò của các thành phần chia sẻ thông tin (Experiences on electronic supply chain management of electronic companies in Vietnam: The roles of information sharing components), Tạp chí khoa học (Journal of Science), 16(1), 2021. https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/566

Nguyễn Thị Đức Nguyên*, Trần Thị Hương Giang, Ngô Kim Hảo, Đánh giá mức độ tinh gọn: Một nghiên cứu tình huống tại công ty JVN (Leanness assessment: a study on JVN company), Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ(Science and Technology Development Journal – Economics – Law & Management – STDJELM), (Special Issue: Industrial Management), 3(SI):S78-S96, 2019 (selected from Domestic conference on Science and Technology). http://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/view/612

Nguyễn Thị Đức Nguyên* & Cao Nguyễn Linh Tú, Kinh nghiệm khởi nghiệp thành công tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống tại công ty dịch vụ A và công ty sản xuất B (Success of entrepreneurial entreprises in Vietnam. Evidences from a service company and a manufacturing company), Tạp Chí Khoa Học (Journal of Science), 14(2), 86-99, 2019.DOI:10.46223/HCMCOUJS.soci.vi.14.1.459.2019 https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/soci-vi/article/view/459

Nguyễn Thị Đức Nguyên* và Lê Phước Luông, Các yếu tố tính cách ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo của nhân viên tại các doanh nghiệp ở Thành Phố Hồ Chí Minh (Personality factors affecting employee’s innovation capability in some enterprises in Ho Chi Minh City), Tạp chí Khoa Học (Journal of Science), 54(3), 102-119, 2017. https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/658

Dự án/đề tài nghiên cứu

Các thành phần chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng có ảnh hưởng đến hiệu quả chuỗi cung ứng của doanh nghiệp sản xuất điện tử tại Việt Nam (9/2019-9/2020) To-QLCN-2019-21/Trường – Đặt hàng 2019-2020 Chủ nhiệm đề tài Đề tài cấp Trường ĐHBK (Khoa học xã hội-nhân văn) Nghiệm thu: 11/2020 Đạt

Nâng cao tỷ trọng nội địa hoá và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh BìnhDương giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025(QĐ số: 2300/QĐ-UBND;HĐDVTV:001/2019/HĐDV-NCKH Sở CTBD&TTNC- HT ĐT về QTDN-Công ty CPCNKH BáchKhoaTp.HCM) 001/2019/HĐDV-NCKH/Tỉnh – Thành phố 2019-2020 Tham gia Sở Công Thương Bình Dương (2/2019-2/2020) Nghiệm thu: 2/2020 Đạt

Nghiên cứu những yếu tố tác động đến thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam (5/2018-5/2019) To-QLCN-2017-17/Trường – Đặt hàng 2018-2019 Chủ nhiệm đề tài Đề tài cấp Trường Đại Học Bách Khoa-ĐHQG-Tp HCM Nghiệm thu: 3/2019 Đạt

Các yếu tố quản lý chất lượng chuỗi cung ứng ảnh hưởng hiệu quả doanh nghiệp tại Việt Nam (6/2017-6/2019) C2017-20-42/ĐHQG loại C 2017-2019 Chủ nhiệm đề tài Đề tài Cấp Đại học Quốc Gia Nghiệm thu: 9/2019 Tốt

Nghiên cứu những khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam trong việc áp dụng Lean T-QLCN-2016-93/Trường 2016-2017 Chủ nhiệm đề tài Đề tài cấp Trường Đại Học Bách Khoa-ĐHQG-Tp HCM Nghiệm thu: 5/2017 Đạt

Nghiên cứu công cụ chẩn đoán và lộ trình tái cấu trúc các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi và tái cấu trúc nền kinh tế HD số 46/2015/HĐ-SKHCN/Bộ-ĐHQG-Sở 2015-2016 Tham gia Sở khoa học côngnghệ(Khoa học xã hội và nhân văn) Nghiệm thu: 9/2016 Khá

Xây dựng cụm liên kết sản xuất gắn liền với chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành cơ khí ô tô HD Số 36/2014/HD-SKHCN/Bộ-ĐHQG-Sở 2014-2015 Tham gia Chương trình Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghiệm thu: 10/2015 Khá

Các môn học tham gia giảng dạy

QUẢN LÝ SẢN XUẤT THEO LEAN VÀ SÁU SIGMA

Giảng viên : Bùi Nguyên Hùng, Huỳnh Bảo Tuân, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên

ISO 9000

Giảng viên : Bùi Nguyên Hùng, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ

Giảng viên : Nguyễn Hoàng Chí Đức, Nguyễn Thị Đức Nguyên, Nguyễn Thị Thu Hằng

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Giảng viên : Đường Võ Hùng, Nguyễn Thị Đức Nguyên