nvquang@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 105B10

TS. Nguyễn Vũ Quang

Phó Khoa Quản lý Công Nghiệp, Tiến sĩ, Giảng viên chính
  • Tiến sĩ, Hệ thống thông tin quản lý, Đại Học Victoria of Wellington (New Zealand), 2016
  • Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Viện Công Nghệ Châu Á (AIT, Thailand), 2000.
  • Cử nhân, Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM, 1997

Tốt nghiệp cử nhân Quản lý công nghiệp tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM (1997), bằng MBA của Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan (2000), và tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh (hệ thống thông) tại Đại học Victoria Wellington (2016). Hiện là phó trưởng khoa Khoa Quản lý Công nghiệp, phụ trách các vấn đề giáo vụ, phát triển và quản lý chương trình đào tạo.

Hướng nghiên cứu

  • Công nghệ thông tin và quản lý, tập trung về giá trị doanh nghiệp của hệ thống thông tin
  • Lãnh đạo và quản lý.

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

  • Nguyen, Quang; Tate, Mary; Calvert, Philip; and Aubert, Benoit, Intellectual Capital, Organizational Learning Capability, and ERP Implementation for Strategic Benefit, the 25th European Conference on Information Systems (ECIS), 2017, Guimarães - Portugal.
  • Nguyen, Q.V., Tate, M., Calvert, P., Aubert, B, Leveraging ERP Implementation to Create Intellectual Capital: the Role of Organizational Learning Capability, The 26th Australasian Conference on Information Systems (ACIS), 2015, Adelaide - Australia.
  • Vo, V.H., Nguyen, Q.V., A Multiple Perspective Approach to Problem Formulation: A Case Study of a Vietnamese Company, International Conference in Vietnam, Management Education for the 21 Century- Management for the Knowledge Society, 2005, Ho Chi Minh City - Việt Nam.

Đề tài/dự án nghiên cứu

  • Dự án "Đồng Hành", tư vấn cho 5 nhà phân phối của Công ty Holcim-Việt Nam (Trung Tâm BR&T- ĐHBK TpHCM), 2008-2009.
  • Xây dựng Hệ tri thức Hỗ trợ các Doanh Nghiệp tỉnh Lâm Đồng Nâng cao Năng lực Cạnh tranh và Hội nhập Quốc tế, 2006-2008.

Các môn học tham gia giảng dạy

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Phạm Quốc Trung, Võ Thị Ngọc Trân

THỐNG KÊ TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Võ Thị Ngọc Trân

MÁY TÍNH TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang