pqtrung@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 103B10

PGS. TS. Phạm Quốc Trung

Trưởng phòng Mô phỏng Thí nghiệm, Phó giáo sư, Giảng viên
 • Tiến sĩ, Kinh tế, Kyoto University (Nhật Bản), 2011

TS. Phạm Quốc Trung là cựu Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử, và đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức.

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

 • Examining the Intention to Invest in Cryptocurrencies: An Extended Application of the Theory of Planned Behavior on Italian Independent Investors, International Journal of Applied Behavioral Economics, 10 (3), 2021
 • THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFER BETWEEN JAPANESE MANAGERS AND VIETNAMESE EMPLOYEES IN JAPANESE ENTERPRISES, International Journal of Knowledge Management, 17 (4), 2021
 • THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFERRING IN FDI ENTERPRISES IN VIETNAM, International Journal of Innovation, 8 (3), 2020
 • Barriers in Adopting IT and Data Analytics for Internal Auditing: Findings from Vietnam's Banking Sector, International Journal of Management and Decision Making, 20 (2), 2021
 • Increasing Innovative Working Behaviour of Information Technology Employees in Vietnam by Knowledge Management Approach. Computers, 9 (3), 61, 2020
 • The acceptance of e-learning systems and the learning outcome of students at universities in Vietnam. Knowledge Management & E-Learning, 12(1), 63–84, 2020
 • Factors affecting on the Digital Piracy Behavior: An empirical study in Vietnam, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 15 (2), 2020
 • THE IMPACT OF INCENTIVE MECHANISM AND KNOWLEDGE SHARING MOTIVATION ON THE SATISFACTION OF FANPAGE'S MEMBERS ON FACEBOOK IN VIETNAM, International Journal of Entertainment Technology and Management, 1 (1), 2020
 • Investigating Enterprise Resource Planning (ERP) effect on Work environment, The 2019 International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2019), 2019, Saint Petersburg - Rusia

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

 • Phạm Anh Tuấn, Phạm Quốc Trung, Mối quan hệ giữa quản lý tri thức, đổi mới và hiệu quả tổ chức: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM, 16 (2), , 2021
 • Phạm Quốc Trung, Từ vấn đề giảng dạy livestream nhìn lại vai trò con người trong chuyển đổi số, Thông tin và Truyền thông, 3+4, 16-19, 2020
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến tại Việt Nam, Báo cáo khoa học Hội nghị KHCN ĐHBK 2019, TP.HCM - Việt Nam

Các môn học tham gia giảng dạy

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Nguyễn Vũ Quang, Phạm Quốc Trung, Võ Thị Ngọc Trân

HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÍ TUỆ KINH DOANH

Giảng viên : Nguyễn Mạnh Tuân, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Bình Phương, Phạm Quốc Trung

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Giảng viên : Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Quốc Trung, Võ Thị Ngọc Trân