Thông báo Cập nhật Bổ sung Danh mục Trùng

Nhằm hỗ trợ các em Sinh viên nắm thông tin khi chọn tín chỉ tự do, Văn Phòng Khoa Quản lý Công nghiệp thông báo bổ sung thêm Danh mục các môn Trùng với học phần ngành QLCN như bảng sau:

(Sinh viên xem thêm: Danh mục trùng đang công bố trên hệ thống lms của nhà trường tại: >>LINK BKSI<< (Truy cập: lms >> My course >> CTDT >> DM Trùng)

STT

MSMH

Tên môn học

Tín chỉ

MSMH

Tên môn học

Tín chỉ

Chú ý

1

IM2031

Quản lý sản xuất

3

ME1009

Quản lý sản xuất

3

IM2031; IM2035; IM3063; IM3087; IM3107 là môn bắt buộc của ngành QLCN.

-Sinh viên không được chọn các môn tương ứng: ME1009; ME2051; ME2157/ME3225; ME4607; IU4023.

2

IM2035

Phương pháp định lượng

3

ME2051

Vận trù học

3

3

IM3063

Quản lý chất lượng

3

ME2157/

ME3225

Kiểm soát và quản lý chất lượng

3

4

IM3087

Hệ thống thông tin quản lý

3

ME4607

Phân tích và thiết kế hệ

thống thông tin quản lý

3

5

IM3107

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

3

IU4023

Khởi nghiệp

3

STT

MSMH

Tên môn học

Tín chỉ

MSMH

Tên môn học

Tín chỉ

Chú ý

1

IM3021

Quản lý chuỗi cung ứng

3

ME2151

Quản lý chuỗi cung ứng

3

-IM3021; IM3093 là môn bắt buộc của chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng và Vận hành (mã QCV)

-SV thuộc chuyên ngành QCV không được học ME2151; ME2125.

-SV thuộc chuyên ngành QLCN và QTKD nếu không có kế hoạch chọn IM3021 và IM3093 làm tự chọn thì có thể chọn ME2151 và ME2125

2

IM3093

Quản lý logistics và

vận chuyển quốc tế

3

ME2125

Quản lý logistics

3

STT

MSMH

Tên môn học

Tín chỉ

MSMH

Tên môn học

Tín chỉ

Chú ý

1

IM4003

Quản lý dự án

3

ME3223

Quản lý dự án

3

-IM4003; IM3077; IM3101; IM3073 là tự chọn chuyên ngành. Nếu SV không có kế hoạch chọn học thì SV có thể chọn các môn tương ứng: ME3223; ME4615; ME2113; ME4031

 

2

IM3077

Quản lý sản xuất theo

lean và sáu sigma

3

ME4615

Sản xuất tinh gọn

3

3

IM3101

Quản lý cung ứng và

 thu mua quốc tế

3

ME2113

Quản lý thu mua

3

4

IM3073

Điều độ sản xuất

3

ME4031

Kỹ thuật điều độ

3

Các em sinh viên lưu ý:

– Đảm bảo học đúng và đủ môn qui định của ngành Quản lý Công nghiệp (về số tín chỉ môn bắt buộc; số tín chỉ môn bắt buộc/tự chọn chuyên ngành)

– Không nên học kiến thức trùng lặp. – Danh sách bổ sung là các môn học của khoa ngoài có nội dung trùng lặp từ 50% nội dung (dựa vào đề cương môn học) với môn của ngành Quản lý công nghiệp (mã IM), sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp được khuyến cáo KHÔNG NÊN chọn học nếu đã có môn IM tương ứng trong lộ trình của ngành/chuyên ngành chính.

KT. TRƯỞNG KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA