LỊCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

(Thời gian 15 tuần, từ 28/08/2023 đến 10/12/2023)

STT Công việcThời gianGhi chú
1 Phổ biến nội dung môn Đồ án chuyên ngành   Thắc mắc, SV liên hệ TS. Võ Hùng – dvhung@hcmut.edu.vn
2 SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: LINKTừ 24/07/2023 tới 06/08/2023 
3 BM phân công GVHDTừ 21/08/2023 đến 25/08/202316g00 – 25/08/2023: BM gửi KQ phân công cho VPK để đăng website
4 Gặp GVHD, bắt đầu thực hiện Đồ ánTừ 28/08/2023 
5 Nộp Đồ án (tại Bộ môn hướng dẫn)Trước 10g00, thứ Hai, ngày 11/12/2023 
6 Trình bày (BV) Đồ án (Theo thông báo của BM)Từ 11/12/2023 tới 24/12/2023 
7 Nộp kết quả về Khoa15g00, thứ Tư, ngày 27/12/2023 

Chú ý:

  • SV từ khóa 19 trở về sau: môn Đề cương LVTN đổi tên thành Đồ án chuyên ngành – IM4033
  • SV từ khóa 18 trở về trước vẫn thực hiện theo lịch công bố trên, và giữ mã môn và tên môn cũ.

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2023

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG