Thông báo Hướng dẫn GVCN và SV chọn môn học tự chọn kỹ thuật ngoài ngành và tự chọn tự do

Nhằm hỗ trợ Sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp có thể nắm rõ thông tin hơn trong việc đăng ký tín chỉ tự chọn tự do và tín chỉ kỹ thuật ngoài ngành, VPK QLCN gửi thông báo hướng dẫn: