Tháng Chín 2022

Month

1. Số suất: 40 suất 2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất 3. Đối tượng xét cấp học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy, văn bằng 1, từ năm hai trở đi, đang học tập tại trường;Điểm trung bình năm học 2021-2022 từ 7.5 trở lên;Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ...
Read More
1. Giá trị học bổng: 1.000 USD/suất 2. Số lượng học bổng: 10 suất cho toàn ĐHQG-HCM 3. Đối tượng nhận học bổng: Là sinh viên hệ đại học chính quy tập trung, đang học năm cận cuối hoặc năm cuối tại trường;Có điểm trung bình năm học 2021-2022 từ 8.5 trở lên và không...
Read More
1. Số suất và mức học bổng: 48 suất, giá trị 5.000.000 đồng/suất 2. Đối tượng xét cấp học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy, văn bằng 1 đang học tập tại trường;Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác);Điểm trung bình cả...
Read More
1. Giá trị học bổng: 600USD/suất 2. Số lượng học bổng: 01 suất dành cho học viên cao học và 06 suất dành cho sinh viên hệ đại học 3. Điều kiện xét học bổng: Bậc đại học Sinh viên năm thứ 3 trở đi đang theo học hệ đào tạo chính quy tập trung;Kết...
Read More
1 2